SKIMA信州(絵写経体験)

大法寺の絵写経体験がSKIMA信州様によりご紹介いただきました。

 

https://skima-shinshu.com/eshakyo/